Επιλογές
Your Cart

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ως προσωπικό δεδομένο ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνίσταται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η «Παράξενες Ύλες»  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας. Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση της ιστοσελίδας μαςσυνεπάγεται την αποδοχή τηςπαρούσας Πολιτικής Απορρήτου εκ μέρους σας και δεσμεύεστε από τους όρους αυτής.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε:

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να συλλέγουμε ορισμένες προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να σας προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες, όπως η λήψη παραγγελιών χονδρικής. Οι πληροφορίες αυτές είναι το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), το κινητό σας τηλέφωνο και το σταθερό σας τηλέφωνο.Επιπλέον, με τη χρήση της ιστοσελίδας μας καθίστανται γνωστές σε εμάς πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας, όπως η διεύθυνση IP σας.

Συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα μόνο από ενήλικες ή ανήλικους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Εάν διαπιστώσουμε ότι μας έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από άτομα μικρότερα των 15 ετών, θα προβούμε σε άμεση διαγραφή τους. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν αντιληφθείτε κάτι τέτοιο σχετικά με το ανήλικο παιδί σας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

Τηρώντας την αρχή του περιορισμού του σκοπού, συλλέγουμε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται αυτά σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς χρησιμοποιούνται για:

- Την παροχή ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας.

- Την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μας (Newsletter) και προσφορών.

- Τη λήψη των παραγγελιών σας για τα προϊόντα μας (παραγγελίες χονδρικής).

- Την επικοινωνία μαζί σας και για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών χονδρικής.

- Την αποστολή σε εσάς διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών των προϊόντων μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων SMS.

- Την ανάλυση των προτιμήσεων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών μας ενεργειών.

- Τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

- Την πρόληψη, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απάτης, παραβιάσεων και παράνομων δραστηριοτήτων.

- Την ικανοποίηση των αιτημάτων σας και των δικαιωμάτων που δύναστε να ασκήσετε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σημειώνεται ότι με βάση την αρχή της ελαχιστοποίησης τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Για τη λήψη των αιτημάτων σας προς παραγγελία προϊόντων και την επικοινωνία μαζί σας προς διεκπεραίωση αυτών έχουμε ως νόμιμη βάση την εκτέλεση σύμβασης, δεδομένου ότι η επικοινωνία μαζί σας αποτελεί απαραίτητο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Για την παροχή ενημερώσεων, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών, την αποστολή διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών των προϊόντων μας και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας. Σας επισημαίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paraxenesyles@gmail.com Η χρήση των δεδομένων σας για ανάλυση των προτιμήσεων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών μας ενεργειών στηρίζεται σε έννομο συμφέρον μας, εφόσον βέβαια δεν επηρεάζει σημαντικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Τέλος, για τη χρήση των δεδομένων για την πρόληψη, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση παραβιάσεων και παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας νόμιμη βάση συνιστά η εκπλήρωση υποχρεώσεών μας που πηγάζουν εκ του νόμου.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους:

Δεσμευόμαστε να μην αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Είναι, όμως, δυνατή η κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους προκειμένου να ικανοποιήσουμε έννομη υποχρέωσή μας ή όταν αυτό ζητείται από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρχές. Επίσης, είναι δυνατή η κοινοποίηση σε τρίτους των δεδομένων σας για τεχνικούς λόγους που αφορούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή για εταιρικούς σκοπούς όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η ίδρυση υποκαταστήματος κλπ, στις περιπτώσεις δε αυτές οι τρίτοι δεσμεύονται από συμβάσεις εμπσιτευτικότητας για την προστασία των δεδομένων σας.

Σημειώνεται ότιενδέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων μερών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και τις πρακτικές που ακολουθούν τα τρίτα μέρη και για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε στη δική τους πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων:

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από εμάς μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Είναι δυνατόν τα δεδομένα σας να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης, για την υποστήριξη δικαιωμάτων μας και την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων, καθώς και για την πρόληψη, διερεύνηση και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων.

Τα δικαιώματά σας:

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχετε δικαίωμα:

• ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,

• διόρθωσης όσων εξ αυτών είναι ανακριβή και συμπλήρωσης των ελλιπών δεδομένων,

διαγραφής όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρθηκαν ανωτέρω ή όταν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας,

περιορισμού της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

εναντίωσης στην επεξεργασία υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος επεξεργασίας που υπερτερεί του δικαιώματός σας αυτού,

· ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, η οποία, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε ως νόμιμη βάση τη συγκατάθεσή σας και πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτής

Για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων ή για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο paraxenesyles@gmail.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Cookies και άλλες συναφείς τεχνολογίες:

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμεcookies. Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν ένα αναγνωριστικό και εγκαθίστανται μέσω του περιηγητή στην ηλεκτρονική σας συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, tablet κλπ) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η χρήση cookies μπορεί να καταστήσει την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ταχύτερη, ευκολότερη και, εν γένει, πιο αποτελεσματική. Χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να προσφέρουμε στον χρήστη εξατομικευμένο περιεχόμενο, καθώς και για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας μας.

Πέραν των αναγκαίων cookies, η χρήση όλων των υπολοίπων cookies (λειτουργικότητας, επιδόσεων και διαφήμισης) μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies λειτουργικότητας, επιδόσεων και διαφήμισης μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα αλλά ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ταcookies, παρακαλούμε να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα που περιλαμβάνει την πολιτική μας για τα cookies, η οποία συμπληρώνει την παρούσα πολιτική.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων:

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και να αποτρέψουμε οποιαδήποτε αθέμιτη πρόσβαση σε αυτά. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι από εμάς υπάλληλοι οι οποίοι δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας.Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι, παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα,δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση απόλυτης ασφάλειας για τα δεδομένα που βρίσκονται σε ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και εγγύηση ασφάλειας και προστασίας από συμβάντα που δεν ανήκουν στη σφαίρα επιρροής μας ή που συνιστούν ανωτέρα βία.

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική:

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο ώστε να συνάδει με τις πρακτικές που ακολουθούμε. Η πολιτική απορρήτου ενδέχεται, ακόμη, να μεταβληθεί, προκειμένου να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ενδεχόμενες μεταβολές αποκτούν ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα μας. Η ημερομηνία τροποποίησης της πολιτικής θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ιστοσελίδας μας ισοδυναμεί με αποδοχή εκ μέρους σας της ισχύουσας πολιτικής μας.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν εξ αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paraxenesyles@gmail.com